18 października 2018

Dołącz do nas


Warunki przyjęcia oraz zasady pobytu i płatności za pobyt Mieszkańca w Domu Seniora szczegółowo określa umowa o świadczenie usług opiekuńczych i bytowych, zawierana pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego z siedzibą w Komaszycach 53, 88-100 Inowrocław, prowadzącą Dom Seniora, a Mieszkańcem lub jego przedstawicielem ustawowym albo Mieszkańcem i inną osobą, która zobowiązana będzie do ponoszenia całkowitej lub częściowej odpłatności za pobyt Mieszkańca w Domu Seniora.

Mieszkaniec, przedstawiciel ustawowy lub osoba, która zobowiązana będzie do ponoszenia całkowitej lub częściowej odpłatności za pobyt Mieszkańca w Domu Seniora, zobowiązani są wnosić opłatę, wynikającą z zawartej umowy z góry w terminie określonym w umowie.

 

Dokumenty, które należy mieć przy przyjęciu:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • dowód osobisty lub dowód osobisty osoby podpisującej ww. umowę w imieniu osoby przekazywanej na pobyt w Domu Seniora Pod Topolami,
 • historia choroby oraz karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalu /jeśli takie są w posiadaniu,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wraz z zaleceniami opieki,
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnie zażywanych lekach wraz z dawkowaniem,
 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie orzeczenie sądu,
 • kserokopia orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane).

W związku z pobytem w Domu Seniora Pod Toplami i złożeniem kwestionariusza osobowego na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego z siedzibą Komaszyce 53, 88-100 Inowrocław, zwany dalej Administratorem.

 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest czynność niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy, prawnie uzasadniony interes Administratora, lub też obowiązek wynikający z przepisów prawa.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu pobytu w Domu Seniora Pod Topolami,

  • w celu zawarcia i realizacji umowy,

  • w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią,

  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 4. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji zawartej umowy lub udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora nie krócej niż przez czas trwania umowy i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

 8. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego: pod adresem Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Komaszyce 53, 88-100 Inowrocław, tel. 505 154 429, email: iod@fundacjarozwoju.org.

Każdy Mieszkaniec lub jego przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na podstawie Art. 6 ust. 1 a, b, c, f oraz Art. 9 ust.2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażającego zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i/lub osoby przekazywanej na pobyt w Domu Seniora w procesie przyjęcia i pobytu w Domu Seniora Pod Topolami prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Zapraszamy do zapoznania się z formalnymi szczegółami pobytu, które określa Regulamin Organizacyjny.


Edytowany: 2018-10-18 13:37:10